Nimrod Kozlovski

Nimrod Kozlovski

HFN @ Partner & Head of Tech Regulation