Yoav Evenstein

Yoav Evenstein

Consultant & Analyst @ Microsoft & Tel Aviv University